NL
NL EN FR

Privacy pagina

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

 PerfectID (“wij”)
Zaakvoerder PerfectID
Researchdreef 12
1070 Brussel

1. Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar volgende richtlijn inzake gegevensbescherming:

Onze privacyverklaring voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van PerfectID gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoeleinden

a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins en gebruik van dienstverleners

a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt: Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere PerfectID websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk. De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

c. Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

d. Wij maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (IT-serviceproviders, marketingbureaus) om onze websites te beheren, optimaliseren en beveiligen. Wij geven hun alleen persoonlijke gegevens door als dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen of als u daarmee heeft ingestemd (zie paragraaf 8). De gegevens kunnen worden doorgegeven aan begunstigden buiten de Europese Economische Ruimte (EER); zie punt 12 hieronder.

5. Analyse van gebruiksgegevens ("tracking") en op het gebruik gebaseerde informatie ("re-targeting")

5.1 Algemeen

Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Google Analytics, Adobe Analytics.

Om onze onlinemarketing (bijv. bannerreclame) meer specifiek op uw behoeften en interesses af te stemmen, gebruiken we targeting- en (re)targetingtechnologieën. Deze worden uitgelezen en gebruikt als u andere websites bezoekt die samenwerken met de aanbieders van deze (re)targetingtechnologieën, om u zo van informatie te voorzien, die zo goed mogelijk past bij uw interesses.

Als de bovenstaande technologieën worden gebruikt, wordt uw interesse in onze producten en diensten geregistreerd via cookies op onze websites en (in het geval van retargeting) op websites van derden. Hierbij worden willekeurige identificaties (zgn. cookie-ID's) gebruikt, die wij niet associëren met uw naam, adres of soortgelijke informatie, zelfs als wij deze informatie kennen (bijv. uit een bestaande contractuele relatie), tenzij u hiermee heeft ingestemd.

Om wettelijke redenen wordt het gebruik van tracking- en (her)targetingtechnologieën gedeeltelijk alleen met uw uitdrukkelijke toestemming uitgevoerd (zgn. opt-in – zie lid 5.2); in de andere gevallen kunt u desgewenst bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën (zgn. opt-out – zie lid 5.3.).

5.2 Gebruik van Google-Marketing-producten

Opt-in Google marketing-producten (bijv. Search Ad, Display & Video 360) worden alleen gebruikt na uw uitdrukkelijke toestemming, dat u door het aanklikken van de knop “Akkoord" in de zgn. Cookie Information Layer kunt toelichten ("opt-in“). Wij slaan uw toestemming op uw eindapparaat op in een cookie, zodat u niet elke keer dat u onze websites bezoekt om uw toestemming wordt gevraagd, en om wettelijke redenen samen met het IP-adres en de tijd op onze servers; wij verwijderen deze informatie of beperken de verwerking ervan als u uw toestemming herroept of uiterlijk 6 maanden nadat u onze websites voor het laatst hebt bezocht.

5.3 Gebruik van technologieën van andere aanbieders - opt-out

Als u niet wenst dat door het gebruik van tracking- en (re)targetingtechnologieën informatie over uw bezoek op onze websites wordt verwerkt en geanalyseerd, kunt u hier op elk moment in de toekomst bezwaar tegen maken ("opt-out").

5.4 Gegevensoverdracht naar derde landen

Bij het gebruik van tracking en (her)targeting technologieën kunnen gegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER); zie punt 12 hieronder.

6. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

7. Juridische grondslagen van de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.

d. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de (direct)marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten. In het kader van de belangenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

8. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn onderworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde landen, mits hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien verwijdering in individuele gevallen niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

9. Rechten van betrokkenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of ver-dedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres: info@perfectid.be.

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

10. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

11. Doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie punt 4. d.), tracking en (her)targeting (zie punt 5.) kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven en verwerkt aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"): IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte), en met name aan de VS en India.

b. De volgende landen worden door de EU geacht een passend beschermingsniveau te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de EU-normen (het zogenaamde besluit inzake het beschermingsniveau): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay.

12. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in ons cookiebeleid.

PERFECT ID, uw partner

Als start-up, opgericht door www.alfa-zet.be en www.dncs.be, kan PERFECT ID rekenen op meer dan 40 jaar ervaring in de domeinen van automatisatie, slimme netwerken en beveiliging.

Zoekt u redenen om met ons in zee te gaan?

    Wij bieden:
  • Klantgerichte en innovatieve oplossingen
  • Stabiele en complete systemen
  • Een persoonlijke aanpak gericht op een lange termijnrelatie
  • Maatwerk dat vlot integreerbaar is in bestaande netwerken
  • In house technische support

Contacteer ons

*
*
*
*
*
*
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.